فیلم دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات

مدل: S50
فیلم دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات