فیلم آموزش تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن با نرم افزار ANSYS

مدل: S37-1

فیلم آموزش تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن با نرم افزار ANSYS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

---------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات: در این فیلم سدهای وزنی تحت اثر زلزله با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی برای سد و همچنین در نظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه مورد تحلیل قرار می‌گیرند و در ادامه فشار هیدرودینامیک در ارتفاع سد، جابجایی تاج سد و سطح تنش در بدنه سد به عنوان خروجی و نتایج تحلیل استخراج گردیده است.

 توجه: این پکیج محصولی از فیلم های ضبط شده دوره آنلاین در حال برگزاری ترم بهار ۹۶ موسسه ۸۰۸ می‌باشد که از این صفحه می‌توانید در این دوره کامل شرکت بفرمایید.

قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن با نرم افزار ANSYS