فیلم دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات

مدل: BIM course-Omare Muhammad Azam
فیلم دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات