9363
1:00:00

سمینار ساخت،مدیریت انسانی،لجستیک و ریسک در ساخت بلندترین سیلوی جهان در شهر زوریخ سوئیس دکتر محاسب، دانشگاه شریف بخش چهارم

سمینار ساخت،مدیریت انسانی،لجستیک و ریسک در ساخت بلندترین سیلوی جهان در شهر زوریخ سوئیس دکتر محاسب، دانشگاه شریف بخش چهارم

برگذار شده به همت انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در اردیبهشت ماه سال 1395

پکیج استثنایی 808