سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، آیا می توان در سقف های گنبدی شکل مساجد هم از سازه های فضاکار استفاده نمود؟

20:00:00

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ، آیا می توان در سقف های گنبدی شکل مساجد هم از سازه های فضاکار استفاده نمود؟

سری انتقال تجربه (مهندس طالقانی) ،  آیا می توان در سقف های گنبدی شکل مساجد هم از سازه های فضاکار استفاده نمود؟

با سری انتقال تجربه، مهندس طالقانی رییس هیئت مدیره شرکت فضا سازه نقش جهان در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت : www.fazasazeh.com