سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان برای مخازن LPG در صنعت نفت و پتروشیمی از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

20:00

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان برای مخازن LPG در صنعت نفت و پتروشیمی از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

سری انتقال تجربه (مهندس پورصدر)، آیا می توان برای مخازن LPG در صنعت نفت و پتروشیمی از جداساز لرزه ای استفاده نمود؟

با سری انتقال تجربه، مهندس پورصدر مدیر شرکت رابینسون سایزمیک و پال دینامیک در باره توضیح خواهند داد.

لینک وب سایت ها:

http://www.rslir.com/ و http://www.palldynamicsir.com/

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم