کلیپ آزمایش میراگر اصطکاکی انتقالی (در بادبند قطری) شرکت پال Pall Dynamics به صورت سیکلی در در ژاپن

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم