تاثیر زلزله بر سازه ها و تخریب آنها، و استفاده از سیستم اتلاف انرژی در ساختمان، نحوه نصب میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در مهاربند چوورن

06:39

تاثیر زلزله بر سازه ها و تخریب آنها، و استفاده از سیستم اتلاف انرژی در ساختمان، نحوه نصب میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در مهاربند چوورن

تاثیر زلزله بر سازه ها و تخریب آنها، و استفاده از  سیستم اتلاف انرژی در ساختمان، نحوه نصب میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در مهاربند چوورن

Presentation of Danish Company specializing in Earthquake and Typhoon protection of the structures.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم