مقاومت خمشی تیر بتن مسلح

03:49

مقاومت خمشی تیر بتن مسلح

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم