ترانه یلدا، معماری ایرانی: بافت تاریخی و رو به زوال شهرهای ایران