ETABS2013_-_13_Creating_Reports (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

08:30

ETABS2013_-_13_Creating_Reports (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

این فایل قسمت شماره ۱۳ از آموزش‌های بخش Watch and Learn وبسایت CSI است که توسط تیم مترحمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم