تخیل و زیبایی شناسی در معماری(ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

06:21

تخیل و زیبایی شناسی در معماری(ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

زیبایی را توازن بین اجزا و نسبت متقابل آنها به صورت کمی و کیفی می دانند. واژه "استتیک" به معنای "زیبایی شناسی" از ترکیب دو واژه یونانی به معنای "ادراک کردن" و "آنچه ادراک شده" به دست آمده است. تولستوی هنر را دریافت زیبایی از طریق حواس پنجگانه می داند.

به نظر می رسد ذهن ما دارای الگوهایی برای ادراک زیبایی است که از مهمترین آنها ادراک تناسبات مطلوب است. اما چگونه تخیل و تصویرسازی سبب ادرک زیبایی شناسی می شود؟ در این ویدیو پروفسور Michael Hays نقش تخیل را در زیبایی شناسی معمارانه به زیبایی شرح خواهد دارد.

این ویدیو از درس اول دوره تصور معمارانه (Architectural Imagination) خدمت شما عرضه می شود که ارائه ای از آموزش آنلاین دانشگاه هاروارد می باشد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...