محاسبه ضريب بزرگنمايي پيچشي طبقه در ETABS 2016

02:23

محاسبه ضريب بزرگنمايي پيچشي طبقه در ETABS 2016

در این فیلم نحوه محاسبه ضريب بزرگنمايي پيچشي طبقه در ETABS 2016 آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه