نحوه مدلسازی رمپ مستقیم و منحنی بطور مختصر در ETABS2015

01:51

نحوه مدلسازی رمپ مستقیم و منحنی بطور مختصر در ETABS2015

در این فیلم نحوه مدلسازی رمپ مستقیم و منحنی بطور مختصر در ETABS2015 ارائه می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.