آزمایش های بار گذاری و گسیختگی برشی پانچ دال های بتنی معمولی و پیشتنیده در دانشگاه Dulbin Institute of technology

02:44

آزمایش های بار گذاری و گسیختگی برشی پانچ دال های بتنی معمولی و پیشتنیده در دانشگاه Dulbin Institute of technology

آزمایش های بار گذاری و گسیختگی برشی پانچ دال های بتنی معمولی و پیشتنیده در دانشگاه Dulbin Institute of technology

Punching Shear in Reinforced and Prestressed Concrete Slabs at Dulbin Institute of technology labolatory