این یکی از قویترین نیروهای زمین است به قدری داغ است که هیچ چیز نمی تواند در برابرش مقاومت کند به قدری فرار است که از عمیق ترین بخش های زمین منفجر شده و بیرون می ریزد برای تبدیل این انرژی با ما سفری کنید به بیابان های دور دست کالیفرنیا