مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست

مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست

طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست (توضیحات عکس ها به ترتیب):

 1. مهاربندهای کمانش تاب (BRB) باید به تنهائی کل نیروی برش پایه طراحی را تحمل کنند.
 2.  ورق های گست لازم است در برابر نیروهای محوری حداکثر BRB مقاومت کنند.
 3. کنترل های طراحی و نسبت های تقاضا به ظرفیت
 4. کنترل کمانش غلاف فولادی (DCR-1): غلاف فولادی باید از کمانش خمشی BRB جلوگیری نماید.
 5. کنترل الاستیک ماندن ناحیه اتصال (DCR-2):  این قسمت از BRB داخل غلاف بوده لذا کمانش نخواهد کرد ولی الاستیک ماندن آن تحت نیروی کششی ماکزیمم  BRB باید کنترل شود.
 6. کنترل کمانش ناحیه اتصال (DCR-3):  این قسمت از BRB خارج غلاف بوده لذا عدم کمانش و اطمینان از الاستیک ماندن آن تحت نیروی فشاری ماکزیمم  BRB باید کنترل شود.
 7. کنترل گسیختگی برش قالبی ورق گست (DCR-4): با انتخاب صحیح ضخامت و طول جوش اتصال، مقاومت ورق گست در برابر نیروی کششی ماکزیمم و گسیختگی برش قالبی کنترل می گردد.
 8. کنترل الاستیک ماندن ورق گست (DCR-5): تحت نیروی کششی ماکزیمم  BRB، ورق گست باید مقاومت نموده و الاستیک ماندن آن باید کنترل شود.
 9. کنترل کمانش ورق گست (DCR-6): عدم کمانش و اطمینان از الاستیک ماندن ورق گست تحت نیروی فشاری ماکزیمم  BRB باید کنترل شود.
 10. کنترل مقاومت در سطح مشترک گست (DCR-7-1 , DCR-7-4): توانائی ورق گست برای مقاومت در برابر ترکیب تنش های von mises ناشی از نیروی محوری ماکزیمم BRB و frame action باید کنترل شوند.
 11. کنترل مقاومت در سطح مشترک گست (DCR-7-2 , DCR-7-5): توانائی ورق گست برای مقاومت در برابر گسیختگی کششی ناشی از نیروی محوری ماکزیمم BRB و frame action باید کنترل شوند.
 12. کنترل مقاومت در سطح مشترک گست (DCR-7-3 , DCR-7-6): توانائی ورق گست برای مقاومت در برابر گسیختگی برشی ناشی از نیروی محوری ماکزیمم BRB و frame action باید کنترل شوند.
 13. مجموعاً 21 کنترل در 7 هفت مجموعه برای پیکربندی قطری قاب مهاربندی کمانش تاب (BRBF) مورد نیاز می باشد.
 14. مجموعاً 33 کنترل در 7 هفت مجموعه برای پیکربندی شورون قاب مهاربندی کمانش تاب (BRBF) مورد نیاز می باشد.
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست
مجموعه عکس های طراحی لرزه ای BRB و اتصالات گست