مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران

مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران

مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران

در عکس ها مخصوصاً بر اتصالات تاکید شده است. عیوب مشهودی در جوشکاری و نوع اتصالات موجود میباشد.

این سازه از نوع اتصالات HSS یا Hollow Structural Section یا اتصالات توخالی (در اینجا، اتصالات توخالی یا سطح مقطع دایروی)

نکات زیادی در این عکس ها نهفته است برای دوستان!

مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران
مجموعه ای عکس هایی یک پل عابر پیاده در تهران

صفحه‌ها