حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان

حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان

هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان از 15 تا 18 مرداد ماه 97 برگزار شد.

اطلاعات مرتبط با عرضه با تخفیف محصولات 808 در نمایشگاه را از این صفحه میتوانید مشاهده بفرمایید

حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان
حضور موسسه 808 و شركت IRAN-BIM در هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمان