بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن

بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن

بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن

برای مشاهده فیلم ضبط شده شامل مصاحبه با مدیر آزمایشگاه میتوانید به این صفحه از ویدئو گالری وبسایت مراجعه بفرمایید

بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن
بازديد تیم 808 از ميز لرزه دانشگاه ملي آتن