استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا

استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا

گروه معماری فلدمن در یکی از آخرین پروژه های خود دست به طراحی استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا زد. این  استودیو که شامل دو سازه چوبی است در دامنه های شیب دار و منطقه جنگلی خیلج سانفرانسیسکو ساخته شد.

منبع

استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا
استودیوی هنر و یوگا در دامنه های سرسبز کالیفرنیا