عمران زاگرس

عمران زاگرس

تعداد دنبال کننده: 4

گروه مهندسی عمران زاگرس - آموزش های تخصصی مهندسی زلزله، سازه و ژئوتکنیک - طراحی و بهسازی ساختمان ها و سازه های صنعتی فعالیت های فرهنگی در راستای ارتقای صنعت ساختمان کشور

مشاهده وبسایت

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

فاطمه علی بخشی

مدیر موسسه عمران زاگرس

ارسال پیام

مریم مقربی پور

مهندس عمران - مترجم

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما