مقاله تحلیلی: محاسبه‌ مقدار سیمان و ماسه برای گچ کاری (پلاسترینگ)

مقاله تحلیلی: محاسبه‌ مقدار سیمان و ماسه برای گچ کاری (پلاسترینگ)

 چه مقدار سیمان، ماسه و آب برای گچ کاری به ضخامت 12 میلی‌متر نیاز است؟

گچ کاری برای حذف نقص‌های سطحی دیوارها اجرا می‌شود. به‌علاوه آستر به‌عنوان محافظ برای دیوارهای خارجی عمل می‌کند. آستر سیمان با مخلوط کردن سیمان و ماسه به نسبت‌های مورد نیاز به دست می‌آید. آستر سیمان هم برای دیوارهای خارجی و هم برای دیوارهای داخلی برای ایجاد سطحی صاف اجرا می‌شود.

محاسبه‌ مقدار سیمان و ماسه برای گچ کاری (پلاسترینگ) چه مقدار سیمان، ماسه و آب برای گچ کاری به ضخامت 12 میلی‌متر نیاز است؟ گچ کاری برای حذف نقص‌های سطحی دیوارها اجرا می‌شود. به‌علاوه آستر به‌عنوان محافظ برای دیوارهای خارجی عمل می‌کند. آستر سیمان با مخلوط کردن سیمان و ماسه به نسبت‌های مورد نیاز به دست می‌آید. آستر سیمان هم برای دیوارهای خارجی و هم برای دیوارهای داخلی برای ایجاد سطحی صاف اجرا می‌شود. نسبت ملات سیمان توصیه‌شده برای آستر: نسبت اختلاط ملات موارد استفاده 1:3 برای استفاده‌ی عمومی توصیه نمی‌شود. می‌توان به‌عنوان ملات ترمیم به همراه یک عامل ضدآب کننده مورداستفاده قرار داد. 1:4 برای آستر خارجی و برای آستر سقف کاربرد دارد. 1:5 به‌عنوان ملات در دیوارچینی و آستر داخلی (در صورتی که مدول نرمی ماسه بزرگ‌تر از 3 نباشد) کاربرد دارد. 1:6 به‌عنوان آستر داخلی (اگر ماسه‌ی نرم در دسترس باشد) کاربرد دارد. چگونه سیمان و ماسه‌ی مورد نیاز برای آستر را محاسبه کنیم: برای محاسبه مقادیر سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای کار آستر نیاز به درک عواملی داریم که این مقادیر به آن‌ها وابسته است. 1. حجم آستر مورد نیاز: حجم آستر را می‌توان با ضرب کردن مساحت آستر در ضخامت آن به دست آورد (که در اینجا ضخامت 12 میلی‌متر است). 2. نسبت اختلاط آستر: نسبت اختلاط به معنی نسبت حجمی سیمان به ماسه‌ی استفاده‌شده در مخلوط است. آستر با نسبت اختلاط 1:4 به این معنی است که یک بخش از سیمان و 4 بخش از ماسه از نظر حجمی با هم مخلوط می‌شوند. از آنجا که مقدار سیمان و ماسه با تغییر نسبت اختلاط تغییر می‌کند، این نسبت مهم‌ترین عاملی است که کمیت‌ها را تعیین می‌کند. مقدار سیمان، ماسه و آب در مقادیر مختلف نسبت آستر به سطح (Sqm) ضخامت آستر (میلی‌متر) نسبت اختلاط ملات سیمان (کیلوگرم) ماسه (فوت مکعب) آب (کیلوگرم) 10 12 1:3 49.73 3.77 44 10 12 1:4 39.29 3.99 44 10 12 1:5 32.54 4.14 44 10 12 1:6 27.80 4.24 44 روش 1: روش OLBD برای محاسبه‌ سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای آستر (1:4) برای محاسبه فرض کنید که مساحتی که باید آستر شود، 100 فوت مربع (دیوار 10 فوت در 10 فوت) است و برای آستر نسبت اختلاط 1:4 استفاده‌شده است. ما باید از روش DLBD (چگالی حجمی خشک) برای تعیین نسبت‌ها استفاده کنیم. این روش دقیق‌ترین روش است زیرا تغییرات در چگالی حجمی را هم به‌حساب می‌آورد. چگالی حجمی ممکن است بسته به مصالح موجود در محل تغییر کند. گام 1: محاسبه‌ وزن‌های مصالح مورد نیاز با استفاده از چگالی‌های حجمی آستر 1:4، ماسه: سیمان (نسبت حجمی). حجم یک بسته سیمان (50 کیلوگرم) 36 لیتر یا 0.036 مترمکعب است (چگالی سیمان 1440 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته‌شده است). حجم سنگ‌دانه‌ی مورد نیاز (با استفاده از نسبت 1:4) 0.036 4 0.144 1600 230 کیلوگرم (چگالی خشک سنگ 1600 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته‌شده است). معمولاً حدود 20 درصد از وزن کل مصالح خشک در مخلوط استفاده می‌شود تا کارایی مطلوب به دست بیاید. آب مورد نیاز وزن کل مصالح خشک 0.20 (50 230) 0.20 56 لیتر 0.056 مترمکعب. با همین روش می‌توانید آب مورد نیاز برای هر نوع ملات سیمانی را به دست بیاورید. گام 2: محاسبه‌ حجم مخلوط آستر خیس سیمان 50 کیلوگرم، ماسه 230 کیلوگرم و آب 56 کیلوگرم. وزن کل مخلوط 50 230 56 336 کیلوگرم. چگالی ملات ماسه سیمان 2200 کیلوگرم بر مترمکعب (تقریباً). میزان ملات آستر (1:4) با یک بسته سیمان (50 کیلوگرم) 2200 / 336 0.153 مترمکعب. گام 3: محاسبه‌ حجم آستر مورد نیاز مقدار ملات آستر مورد نیاز برای آستر سازی 100 فوت مربع (10 مترمربع) سطح باضخامت 12 میلی‌متر 10 0.012 0.12 مترمکعب. گام 4: محاسبه‌ مصالح مورد نیاز برای حجم آستر سیمان مورد نیاز (0.153 / 50) 0.12 = 39.21 کیلوگرم یا 0.784 بسته. ماسه‌ی مورد نیاز (0.153 / 230) 0.12 180 کیلوگرم یا 5 فوت مکعب. اثر حجمی ماسه در نظر گرفته نشده است. باید یک ضریب اصلاح حجم ماسه هم در نظر گرفته‌شده باشد. آب مورد نیاز هم (0.153 / 56) 0.12 44 لیتر. توجه: مقدار پرت مجاز 5% را هم به تمام کمیت‌های فوق اضافه کنید. روش 2: روش تجربی بری محاسبه‌ سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای آستر (1:4) روش تجربی، راحت‌ترین راه برای محاسبه‌ کمیت مصالح مورد نیاز است. با در نظر گرفتن مقادیر مشابه با حالت قبل (مساحت 100 فوت مربع یا 10 مترمربع و ضخامت 12 میلی‌متر) داریم: گام 1: محاسبه‌ چگالی خشک مخلوط ماسه و سیمان مورد نیاز حجم آستر مساحت ضخامت 10 مترمربع 0.012 0.12 مترمکعب. حجم خیس مخلوط همیشه کمتر از حجم خشک آن است. حجم خیس 1.27 حجم خشک آستر 1.27 0.012 0.1524 مترمکعب. گام 2: محاسبه‌ حجم ماسه و سیمان مورد نیاز نسبت اختلاط ملات آستر 1:4 است، پس حجم‌های مصالح مورد نیاز به‌صورت زیر هستند. سیمان مورد نیاز 5/1 0.1524 0.3048 مترمکعب. ماسه‌ی مورد نیاز 5/4 0.1524 0.12192 مترمکعب. گام 3: محاسبه‌ وزن مصالح مورد نیاز با استفاده از چگالی‌ها برای محاسبه‌ وزن مورد نیاز مصالح باید حجم‌ها را در چگالی ضرب کنیم. سیمان مورد نیاز 0.03048 1440 کیلوگرم بر مترمکعب 43.89 کیلوگرم. چون ماسه معمولاً برحسب فوت مکعب اندازه‌گیری می‌شود 0.12192 35.29 4.302 فوت مکعب یا 195 کیلوگرم. می‌توانید برای محاسبه‌ سیمان و ماسه‌ی مورد نیاز برای دیگر ضخامت‌ها و نسبت‌های اختلاط دیگر فقط اعداد را عوض کنید. توجه: مقدار پرت مجاز 5 درصد را به مقادیر فوق اضافه کنید.

چگونه سیمان و ماسه‌ی مورد نیاز برای آستر را محاسبه کنیم:

برای محاسبه مقادیر سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای کار آستر نیاز به درک عواملی داریم که این مقادیر به آن‌ها وابسته است.

  1. حجم آستر مورد نیاز: حجم آستر را می‌توان با ضرب کردن مساحت آستر در ضخامت آن به دست آورد (که در اینجا ضخامت 12 میلی‌متر است).
  2. نسبت اختلاط آستر: نسبت اختلاط به معنی نسبت حجمی سیمان به ماسه‌ استفاده‌شده در مخلوط است. آستر با نسبت اختلاط 1:4 به این معنی است که یک بخش از سیمان و 4 بخش از ماسه از نظر حجمی با هم مخلوط می‌شوند. از آنجا که مقدار سیمان و ماسه با تغییر نسبت اختلاط تغییر می‌کند، این نسبت مهم‌ترین عاملی است که کمیت‌ها را تعیین می‌کند.

محاسبه‌ مقدار سیمان و ماسه برای گچ کاری (پلاسترینگ)

روش 1: روش OLBD برای محاسبه‌ سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای آستر (1:4)

برای محاسبه فرض کنید که مساحتی که باید آستر شود، 100 فوت مربع (دیوار 10 فوت در 10 فوت) است و برای آستر نسبت اختلاط 1:4 استفاده‌شده است.

ما باید از روش DLBD (چگالی حجمی خشک) برای تعیین نسبت‌ها استفاده کنیم. این روش دقیق‌ترین روش است زیرا تغییرات در چگالی حجمی را هم به‌حساب می‌آورد. چگالی حجمی ممکن است بسته به مصالح موجود در محل تغییر کند.

گام 1: محاسبه‌ وزن‌های مصالح مورد نیاز با استفاده از چگالی‌های حجمی

آستر 1:4، ماسه: سیمان (نسبت حجمی).

حجم یک بسته سیمان (50 کیلوگرم) = 36 لیتر یا 0.036 مترمکعب است (چگالی سیمان 1440 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته‌شده است).

حجم سنگ‌دانه‌ مورد نیاز (با استفاده از نسبت 1:4) = 0.036 * 4 0.144 * 1600= 230 کیلوگرم (چگالی خشک سنگ 1600 کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته‌شده است).

معمولاً حدود 20 درصد از وزن کل مصالح خشک در مخلوط استفاده می‌شود تا کارایی مطلوب به دست بیاید.

آب مورد نیاز = وزن کل مصالح خشک * 0.20 = (50 + 230) * 0.20 = 56 لیتر  = 0.056 مترمکعب.

با همین روش می‌توانید آب مورد نیاز برای هر نوع ملات سیمانی را به دست بیاورید.

گام 2: محاسبه‌ حجم مخلوط آستر خیس

سیمان 50 کیلوگرم، ماسه 230 کیلوگرم و آب 56 کیلوگرم.

وزن کل مخلوط = 50 + 230 + 56 = 336 کیلوگرم.

چگالی ملات ماسه سیمان = 2200 کیلوگرم بر مترمکعب (تقریباً).

میزان ملات آستر (1:4) با یک بسته سیمان (50 کیلوگرم) = 2200 / 336 = 0.153 مترمکعب.

گام 3: محاسبه‌ حجم آستر مورد نیاز

مقدار ملات آستر مورد نیاز برای آستر سازی 100 فوت مربع (10 مترمربع) سطح باضخامت 12 میلی‌متر = 10 * 0.012 = 0.12 مترمکعب.

گام 4: محاسبه‌ مصالح مورد نیاز برای حجم آستر

سیمان مورد نیاز  (0.153 / 50) * 0.12 = 39.21 کیلوگرم یا 0.784 بسته.

ماسه‌ی مورد نیاز  (0.153 / 230) * 0.12 = 180 کیلوگرم یا 5 فوت مکعب.

اثر حجمی ماسه در نظر گرفته نشده است. باید یک ضریب اصلاح حجم ماسه هم در نظر گرفته‌شده باشد.

آب مورد نیاز هم = (0.153 / 56) * 0.12 = 44 لیتر.

توجه: مقدار پرت مجاز 5% را هم به تمام کمیت‌های فوق اضافه کنید.

روش 2: روش تجربی بری محاسبه‌ سیمان، ماسه و آب مورد نیاز برای آستر (1:4)

روش تجربی، راحت‌ترین راه برای محاسبه‌ کمیت مصالح مورد نیاز است. با در نظر گرفتن مقادیر مشابه با حالت قبل (مساحت 100 فوت مربع یا 10 مترمربع و ضخامت 12 میلی‌متر) داریم:

گام 1: محاسبه‌ چگالی خشک مخلوط ماسه و سیمان مورد نیاز

حجم آستر = مساحت * ضخامت = 10 مترمربع  0.012 = 0.12 مترمکعب.

حجم خیس مخلوط همیشه کمتر از حجم خشک آن است.

حجم خیس = 1.27 * حجم خشک آستر = 1.27 * 0.012 = 0.1524 مترمکعب.

گام 2: محاسبه‌ حجم ماسه و سیمان مورد نیاز

نسبت اختلاط ملات آستر 1:4 است، پس حجم‌های مصالح مورد نیاز به‌صورت زیر هستند.

سیمان مورد نیاز = 1.5 * 0.1524 = 0.3048 مترمکعب.

ماسه‌ مورد نیاز = 4.5 * 0.1524 = 0.12192 مترمکعب.

گام 3: محاسبه‌ وزن مصالح مورد نیاز با استفاده از چگالی‌ها

برای محاسبه‌ وزن مورد نیاز مصالح باید حجم‌ها را در چگالی ضرب کنیم.

سیمان مورد نیاز = 0.03048 * 1440 کیلوگرم بر مترمکعب = 43.89 کیلوگرم.

چون ماسه معمولاً برحسب فوت مکعب اندازه‌گیری می‌شود = 0.12192 * 35.29 = 4.302 فوت مکعب یا 195 کیلوگرم.

می‌توانید برای محاسبه‌ سیمان و ماسه‌ی مورد نیاز برای دیگر ضخامت‌ها و نسبت‌های اختلاط دیگر فقط اعداد را عوض کنید.

توجه: مقدار پرت مجاز 5 درصد را به مقادیر فوق اضافه کنید.

منبع

نوشته شده توسط تیم مترجمین موسسه 808

اگر دوست دارید به تیم مترجمین 808 بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

دریافت فایل PDF مقاله برای اعضای VIP رایگان است. سایر کاربران با پرداخت ۵۰۰ تومان می توانند اقدام به دریافت این فایل کنند.

PDF
برچسب ها: 

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

برای کاربران ویژه رایگان است

نوع فایل دریافتی :
PDF
اعتبار مورد نیاز : 500 تومان
دریافت فایل PDF و حمایت از ترجمه کنندگان500 تومان
پرداخت 500 تومان و مشاهده محتوا
درباره نویسنده
عکس‌های alikhalili60

علی اکبر خلیلی

كارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...