فیلم وبینار آب بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی

مدل: S23-14

فیلم وبینار آب بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 5,000 تومان
5,000 تومان
فیلم وبینار آب بندی گودهای ساختمانی با استفاده از راهکارهای ژئوسنتتیکی