فیلم آموزشی نکات مربوط به طراحی تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک بر اساس ضوابط نشریه 543

مدل: S20-14

فیلم آموزشی نکات مربوط به طراحی تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک بر اساس ضوابط نشریه 543

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان