خدمات آموزشی BIM

TATBIM

http://tat-bim.com/about-us/

مشاهده وبسایت

خدمات آموزشی BIM

موقعیت: مشهد

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

آموزش تمامی ابزار های بیم به شرکت ها و مشاوران برای مهاجرت از cad to bim