متره برآورد اولیه پروژه های عمرانی

مهندسین مشاور فراز راه فضا زمان

مهندسین مشاور با تخصص های (ترافیک و حمل و نقل) و (راهسازی)

مشاهده وبسایت

متره برآورد اولیه پروژه های عمرانی

موقعیت: تبریز

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

تهیه متره و برآورد کلیه پروژه های عمرانی طبق فهارس بهای سازمان مدیریت و نرم افزار معتبر تدکار