شیروانی خاکی

شیروانی خاکی

شیروانی خاکی

شیروانی خاکی در واقع یک توده خاک به صورت مایل است که می‌تواند طبیعی یا ساخته دست انسان باشد.

پايداری شيروانی‌های خاکی یکی از مسائل چالش‌برانگيز در حوزه مهندسی خاک و پی است. یکی از راه‌های پايدارسازی شيروانی‌ها استفاده از ژئوگريدها است كه باعث افزايش مقاومت برشی خاک می‌شود.

انواع گسیختگی

  • گسیختگی انتقالی
  • گسیختگی چرخشی
  • گسیختگی گوه
  • گسیختگی ترکیبی

مبحث پایداری شیروانی، شامل بررسی پایداری ایستایی و دینامیکی یک سطح شیب‌دار خاکی یا سنگی یک سد، سطح شیب‌دارهای از جنس موادی غیر از خاک، دیواره‌های کناری حفره‌های کنده شده در زمین و سطوح شیب‌دار طبیعی خاک یا سنگ است.

احتمال رخ دادن چنین پدیده‌ای می‌تواند با استفاده از یک تحلیل کروی دوبعدی ساده محاسبه شود. یک سختی اولیه در این تحلیل، یافتن محتمل‌ترین صفحات لغزش برای هر نوع موقعیت داده شده است.

منبع: مقاله تحلیلی انواع گسیختگی در شیروانی خاک

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - شیروانی خاکی