مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان؛ مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان؛ مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان؛ مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان که شامل ۲۲ مبحث است، در آزمون‌های مختلف مثل آزمون‌های نظام مهندسی و آزمون نظام کاردان‌ها و آزمون نظارت مسکن روستایی بنیاد مسکن و انواع و اقسام آزمون‌های مرتبط برای رشته‌های مهندسی علی‌الخصوص مهندسی عمران بکار گرفته می‌شود و منابع اصلی آزمون را تشکیل می‌دهد.

به گزارش دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، فهرست مطالب بیان شده در مبحث بیست و دوم (آخرین) مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) که در سال ۱۳۹۲ منتشر شده، به شرح زیر است:

۲۲-۱ كليات

۲۲-۱-۱ هدف

۲۲-۱-۲ حدود و دامنه كاربرد

۲۲-۱-۳ تعاريف

۲۲-۱-۴ انتخاب بازرس

۲۲-۲ نظامات اداری

۲۲-۲-۱ كليات

۲۲-۲-۲ اجرای مقررات

۲۲-۲-۳ نگهداری

۲۲-۲-۴ ضوابط موجود

۲۲-۲-۵ كيفيت اجرا

۲۲-۲-۵ وظايف مسئول نگهداری ساختمان

۲۲-۲-۷ هماهنگی‌های بازرسی

۲۲-۲-۸ استعلام

۲۲-۲-۹ مصالح، روش‌ها و تجهيزات جايگزين

۲۲-۲-۱۰ آزمايش‌های لازم

۲۲-۲-۱۱ استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده

۲۲-۲-۱۲ تخلف

۲۲-۲-۱۳ ساختمان‌ها و تجهيزات غيرايمن

۲۲-۲-۱۴ تغيير كاربری

۲۲-۳ معماری و سازه

۲۲-۳-۱ كليات

۲۲-۳-۲ مسئوليت

۲۲-۳-۳ اجزای سازه‌ای

۲۲-۳-۴ قسمت‌های خارجی ملک

۲۲-۳-۵ حصاركشی

۲۲-۳-۶ قسمت‌های داخلی ملک

۲۲-۳-۷ حفاظت در برابر خوردگی

۲۲-۳-۸ دوره تناوب بازرسی

۲۲-۴ نور، تهويه و شرايط سكونت

۲۲-۴-۱ كليات

۲۲-۴-۲ مسئوليت

۲۲-۴-۳ تجهيزات

۲۲-۴-۴ نور

۲۲-۴-۵ تهويه

۲۲-۴-۶ الزامات سكونت

۲۲-۵ تأسيسات مكانيکی

۲۲-۵-۱ كليات

۲۲-۵-۲ تأسيسات هوارسانی، تعويض و تخليه هوا

۲۲-۵-۳ موتورخانه و معاينه فنی آن

۲۲-۵-۴ دستگاه‌های گرم كننده و خنک‌كننده ويژه

۲۲-۵-۵ دودكش‌ها

۲۲-۵-۶ ذخيره‌سازی و لوله‌كشی سوخت مايع

۲۲-۵-۷ لوله‌كشی

۲۲-۵-۸ تأسيسات تبريد

۲۲-۵-۹ ساير تأسيسات و تجهيزات

۲۲-۵-۱۰ دوره تناوب بازرسی

۲۲-۶ تأسيسات بهداشتی

۲۲-۶-۱ كليات

۲۲-۶-۲ تأسيسات توزيع آب مصرفی در ساختمان

۲۲-۶-۳ شبكه فاضلاب بهداشتی

۲۲-۶-۴ لوازم بهداشتی

۲۲-۶-۵ لوله‌كشی آب باران

۲۲-۶-۶ بست‌ها و تكيه‌گاه‌ها

۲۲-۶-۷ دوره تناوب بازرسی

۲۲-۷ تأسيسات برقی

۲۲-۷-۱ كليات

۲۲-۷-۲ علل كاهش ايمنی

۲۲-۷-۳ مدارک زمان اجرا

۲۲-۷-۴ مطابقت با استانداردها

۲۲-۷-۵ ضوابط نصب

۲۲-۷-۶ عمليات بازرسی

۲۲-۷-۷ بازديد عينی از تأسيسات برقی

۲۲-۷-۸ انجام آزمون‌ها

۲۲-۷-۹ گزارش بازرسی

۲۲-۷-۱۰ نشانه‌گذاری و نصب اعلاميه‌های هشداردهنده

۲۲-۷-۱۱ دوره تناوب بازرسی

۲۲-۷-۱۲ تجهيزات الكتریکی با كاربرد عمومی

۲۲-۸ تأسيسات گازرسانی ساختمان‌ها

۲۲-۸-۱ كليات

۲۲-۸-۲ بازديد توسط مسئول نگهداری ساختمان

۲۲-۸-۳ بازرسی توسط بازرس

۲۲-۸-۴ دوره تناوب بازرسی

۲۲-۸-۵ تعميرات و تغييرات شبكه لوله‌كشی گاز

۲۲-۸-۶ ايمنی دوره بهره‌برداری

۲۲-۸-۷ تخريب و نوسازی ساختمان

۲۲-۸-۸ صدمات وارده به شبكه لوله‌كشی گاز ساختمان

۲۲-۸-۹ بازسازی اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختمان

۲۲-۸-۱۰ نشت گاز

۲۲-۸-۱۱ قطع جريان گاز

۲۲-۹ حفاظت در برابر حريق

۲۲-۹-۱ كليات

۲۲-۹-۲ الزامات عمومی

۲۲-۹-۳ بازديد توسط مسئول نگهداری ساختمان

۲۲-۹-۴ دوره تناوب بازرسی

۲۲-۱۰ آسانسورها و پلكان برقی

۲۲-۱۰-۱ كليات

۲۲-۱۰-۲ الزامات عمومی

۲۲-۱۰-۳ بازرسی و نگهداری توسط مسئول نگهداری ساختمان

۲۲-۱۰-۳ بازرسی توسط بازرس

۲۲-۱۰-۴ تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلی خاص

اخبار

محصول

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
توسعه ایران (کتب مقررات ملی ساختمان)
کمک آموزشی
فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث بیست و دوم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
قیمت: 67,500 تومان
67,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان؛ مراقبت و نگهداری از ساختمان ها