9077
02:52

اجرای سقف نوین بابل دک یا bubble deck که نوعی سقف مجوف

اجرای سقف نوین بابل دک یا bubble deck که نوعی سقف مجوف است که کره هایی پلاستیکی در بین لایه های فوقانی و تحتانی میلگردهای دال قرار می گیرد. (Blijdesteijn Mode, bubble deck)

پکیج استثنایی 808