سری انتقال تجربه (مهندس صالحین) ، اجرای و چسباندن سنگ قیچی در قاب (مناسب برای نما داخلی و خارجی، لابی ها و ...)