اجرای ژئوتکستایل بر روی خاک کوبیده شده و کوبش خاک و سپس اجرای سریع روکش آسفالتی

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم