ابر قالب پرنده برای صنعتی سازی سازه های بتنی (ساخت طبقه 29 یک برج)

ابر قالب پرنده برای صنعتی سازی سازه های بتنی (ساخت طبقه 29 یک برج)

ابر قالب پرنده برای صنعتی سازی سازه های بتنی (ساخت طبقه 29 یک برج) (Flying In Table Forms for the 29th Floor)