ابر قالب پرنده برای صنعتی سازی سازه های بتنی (ساخت طبقه 29 یک برج)