گزارش برگزاری سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، شهریور97