معرفی معماری بومی vernacular architecture - قسمت دوم

07:13

معرفی معماری بومی vernacular architecture - قسمت دوم

معماری بومی

مروزه معماری بومی به عنوان ظرف و میراثی ازگذشتگان تلقی میشود میراث مردمانی که اموزش معماری ندیده بودند و به افرینش معماری می پرداختند ازراه بکاربردن عناصرمعماری ساختمانهای خاص برخی ازشیوه های زندگی مردم را به عنوان برخی ازاندیشه های رایج درفضای زندگی جمعی دراثار خود متظار می کردند که آنان را به مکان یا به زیستگاهشان تعلق می بخشید و به تولید یگانگی میان خود آنان یا به زیستگاهشان می انجامید معماری بومی شیوه ها اندیشه ها و افکار مردم منطقه خود را بازگو می کرد.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم