اصول جهانی طراحی: آیا فرم تابع عملکرد است؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

03:21

اصول جهانی طراحی: آیا فرم تابع عملکرد است؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در این ویدیو ویلیام لیدول برای شما درباره اثر زیبایی-کاربری صحبت می کند. آیا فرم از کاربری تبعیت می کند یا این که کاربری، از زیبایی طرح تاثیر می گیرد؟

منبع