اصول جهانی طراحی: آیا فرم تابع عملکرد است؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

03:21

اصول جهانی طراحی: آیا فرم تابع عملکرد است؟ (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

در این ویدیو ویلیام لیدول برای شما درباره اثر زیبایی-کاربری صحبت می کند. آیا فرم از کاربری تبعیت می کند یا این که کاربری، از زیبایی طرح تاثیر می گیرد؟

منبع 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...