سمینار معرفی قابلیت ها و توانایی های بتن پیش ساخته پیشتنیده در صنعت ساختمان در دانشگاه Eastern Illinois university توسط Marty McLniyre و Mark Greiner

1:03:16

سمینار معرفی قابلیت ها و توانایی های بتن پیش ساخته پیشتنیده در صنعت ساختمان در دانشگاه Eastern Illinois university توسط Marty McLniyre و Mark Greiner

سمینار معرفی قابلیت ها و توانایی های بتن پیش ساخته پیشتنیده در صنعت ساختمان در دانشگاه Eastern Illinois university توسط Marty McLniyre و Mark Greiner

Precast Prestressed Concrete school of technology Eastern Illinois university

presented by: PCI (prestressed/precase concrete Institite) Marty McLniyre & Mark Greiner, high concrete, Wafeek S. Wahby 2009

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم