پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره 8: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های- SAFE - SAP-ETABS

مدل: VIJE-8
پیشنهاد ویژه 808 -شماره13: آموزش مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های-SAFE- SAP-ETABS