فیلم ورکشاپ بررسی مسایل کارگاهی اجرای سازه پس کشیده

مدل: S25-8

فیلم ورکشاپ بررسی مسایل کارگاهی اجرای سازه پس کشیده

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم ورکشاپ بررسی مسایل کارگاهی اجرای سازه پس کشیده