آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدل: 
S36

آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل زیرمجموعه‌های زیر است که قابلیت انتخاب به صورت مجزا را هم دارد که می‌توانید در سبد خرید خودتان کم یا زیاد کنید:

 1. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث سوم
 2. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث چهارم
 3. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث پنجم (آموزش بند به بند مقررات ملی) 
 4. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هشتم (آموزش بند به بند مقررات ملی)، مدرس: مهدی بیات (تابستان ۹۶)
 5. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هشتم؛ آمادگی آزمون نظارت، مدرس: الناز قائمی (پاییز ۹۷)
 6. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث نهم (آموزش بند به بند مقررات ملی) 
 7. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 8. فیلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بلند مدت و مفهومی)
 9. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث یازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 10. آموزش تصویری مباحث هشتم و یازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 11. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث دوازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی)، مدرس: مصطفی دوگوهرانی
 12. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث دوازدهم؛ عمران و معماری، مدرس: الناز قائمی
 13. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث پانزدهم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
 14. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هجدهم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
 15. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث بیست و دوم؛ آموزش بند به بند مقررات ملی
 16. آموزش تصویری بررسی تمامی نكات مهم آيين نامه جوش (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 17. فیلم مباحث نظارت عمران کد ۲ (شامل مباحث ۵ و۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و استاندارد ۲۸۰۰)
 18. فیلم مباحث نظارت عمران کد ۱ (شامل مبحث ۹ و ۱۰ و راهنمای جوش)
 19. فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)
قیمت: 905,000 تومان
905,000 تومان
آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری