پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدل: 
S36

آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل زیر مجموعه های زیر میباشد که قابلیت انتخاب به صورت مجزا را هم دارد که می‌توانید در سبد خرید خودتان کم یا زیاد کنید:

 1. فيلم آمادگي ورود به حرفه مبحث سوم
 2. فيلم آمادگي ورود به حرفه مبحث چهارم
 3. فيلم آمادگي ورود به حرفه مبحث پنجم (آموزش بند به بند مقررات ملی) 
 4. فيلم آمادگي ورود به حرفه مبحث هشتم (آموزش بند به بند مقررات ملی) 
 5. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث نهم (آموزش بند به بند مقررات ملی) 
 6. فيلم آمادگي ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 7. فیلم آمادگی ورود به حرفه مبحث هفتم (آموزش بلند مدت و مفهومی)
 8. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث یازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 9. آموزش تصویری مباحث هشتم و یازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 10. فيلم آمادگی ورود به حرفه مبحث دوازدهم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 11. آموزش تصویری بررسی تمامی نكات مهم آيين نامه جوش (آموزش بند به بند مقررات ملی)
 12. فیلم مباحث نظارت عمران کد 2 (شامل مباحث ۵ و۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و استاندارد ۲۸۰۰)
 13. فیلم مباحث نظارت عمران کد 1 (شامل مبحث ۹ و ۱۰ و راهنمای جوش)
 14. فیلم آموزشی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)
قیمت: 750,000 تومان
750,000 تومان
آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری