پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های SAP-ETABS

مدل: 
S19

پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های SAP-ETABS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 210,000 تومان
210,000 تومان
پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های SAP-ETABS