مجموعه سوالات تألیفی نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا)

مدل: Book- Padideh- Azmoon Nezam

مجموعه سوالات تألیفی نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا)

نشر: کتاب پدیده، سری نگاه برتر مهندسی
ترجمه و تالیف: منصوره اسماعیل نژاد سیه منصوری، (کارشناس ارشد مهندسی عمران-گرایش زلزله)
نحوه ارسال: پستی

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
مجموعه سوالات تألیفی نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا)