خدمات مهندسی دفاترفنی پروژه های عمرانی و برنامه ریزی و کنترل پروژه

گروه مهندسین دانش اندازه گیری

گروه مهندسین دانش اندازه گیری ارائه کننده: ** فایلهای آموزشی و نرم افزارهای کاربردی دانلودی مهندسی عمران و مدیریت پروژه در فروشگاه اینترنتی: www.Mesuring-Knowledge.Sellfile.ir ** خدمات مهندسی دفاترفنی پروژه های عمرانی و برنامه ریزی و کنترل رپروژه : * تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی با توجه به نقشه های اجرایی * تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان * تهیه و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از دستورکارها، صورتمجالس و … * تهیه ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه * تهیه ساختار شکست پروژه (WBS) در سطح کلی و تفصیلی * تهیه درصد وزنی فعالیت های پروژه (W.F) * تهیه برنامه زمانبندی انواع پروژه * بروزرسانی و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه بر اساس PMS * تهیه گزارشات کارکرد ماهیانه، هفتگی و روزانه * تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه * تهیه لایحه تاخیرات پروژه و مدیریت مستندات کارگاهی * تهیه نمودارهای پیشرفت پروژه (S-curve) و انجام دیگر خدمات دفتر فنی پروژه

مشاهده وبسایت

خدمات مهندسی دفاترفنی پروژه های عمرانی و برنامه ریزی و کنترل پروژه

موقعیت: گرگان

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

ارائه کننده فایلهای آموزشی و نرم افزارهای کاربردی دانلودی مهندسی عمران و مدیریت پروژه در فروشگاه اینترنتی: www.Mesuring-Knowledge.Sellfile.ir تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی با توجه به نقشه های اجرایی تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان تهیه ساختار شکست پروژه (WBS) تهیه و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از دستورکارها، صورتمجالس و … تهیه ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بهای ابنیه تهیه درصد وزنی فعالیت های پروژه تهیه برنامه زمانبندی انواع پروژه بروزرسانی و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه تهیه گزارشات کارکرد ماهیانه، هفتگی و روزانه تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه تهیه لایحه تاخیرات پروژه و مدیریت مستندات کارگاهی تهیه نمودارهای پیشرفت پروژه (S-curve) و انجام دیگر خدمات دفتر فنی پروژه