نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه (ورژن2)

گروه مهندسین دانش اندازه گیری

گروه مهندسین دانش اندازه گیری ارائه کننده: ** فایلهای آموزشی و نرم افزارهای کاربردی دانلودی مهندسی عمران و مدیریت پروژه در فروشگاه اینترنتی: www.Mesuring-Knowledge.Sellfile.ir ** خدمات مهندسی دفاترفنی پروژه های عمرانی و برنامه ریزی و کنترل رپروژه : * تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی با توجه به نقشه های اجرایی * تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان * تهیه و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از دستورکارها، صورتمجالس و … * تهیه ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه * تهیه ساختار شکست پروژه (WBS) در سطح کلی و تفصیلی * تهیه درصد وزنی فعالیت های پروژه (W.F) * تهیه برنامه زمانبندی انواع پروژه * بروزرسانی و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه بر اساس PMS * تهیه گزارشات کارکرد ماهیانه، هفتگی و روزانه * تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه * تهیه لایحه تاخیرات پروژه و مدیریت مستندات کارگاهی * تهیه نمودارهای پیشرفت پروژه (S-curve) و انجام دیگر خدمات دفتر فنی پروژه

مشاهده وبسایت

نرم افزار جامع محاسبه و تهیه گزارش تاخیرات پروژه (ورژن2)

موقعیت: گرگان

قیمت حدودی: 79000 تومان

توضیحات:

نرم افزار جامع تهیه و تنظیم جداول مستندات لایحه تاخیرات پروژه و محاسبه مدت زمان تاخیرات مجاز و ترسیم نمودار گانت و همپوشانی زمانی تاخیرات (Version.2) جداول ثبت اطلاعات، طبق ماده30 شرایط عمومی پیمان و به شرح ذیل تدوین گردیده اند: فصل اول: تغییر مبلغ پیمان و افزایش مقادیر فصل دوم: تغییرات نقشه ها فصل سوم: تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ نقشه ها، دستورکارها و تحویل مصالح فصل چهارم: تاخیر در تحویل مصالح با حواله کارفرما فصل پنجم: حوادث قهری و کشف اشیاء عتیقه فصل ششم: محدودیت ورود مصالح (طبق بند "د" ماده 20) فصل هفتم: تعلیق پروژه (طبق ماده 49) فصل هشتم: تغییر در قوانین و مقررات فصل نهم : گزارش میزان کل تاخیرات مالی فصل دهم: سایر مواردی که خارج از قصور پیمانکار می باشد