نرم افزار سایزموسِلِکت، SeismoSelect

نرم افزار سایزموسِلِکت، SeismoSelect

نرم افزار سایزموسِلِکت، SeismoSelect

با استفاده از SeismoSelect  می توان به شیوه ای راحت داده های رکوردهای حرکت زمین را از پایگاه داده های مختلفِ آنلاین سرچ، انتخاب، اسکیل و دانلود کرد.

جست و جوی داده ها را می توان با پارامترهای مختلفی از جمله طیف پاسخ، پارامترهای مختلف حرکت زمین، اطلاعات مربوط به یک رویداد (بزرگی، موقعیت گسل و تاریخ) یا محل ثبت رکورد (فاصله رو مرکز زمین لرزه و ...) انجام داد. بر اساس پارامترهای انتخاب شده نرم افزار شروع به جست و جوی رکوردهای مورد نظر می کند و نهایتا روند دانلود رکوردهای انتخاب شده را تسهیل می کند.

منبع

اخبار

محصول

نرم افزار SeismoSelect
قیمت: 19,350,000 تومان
19,350,000 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
سایزموسافت

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نرم افزار سایزموسِلِکت، SeismoSelect