سطح سرویس راه، Level of Service

سطح سرویس راه، Level of Service

سطح سرویس راه، Level of Service

سطح سرویس یک معیار سنج کیفی است که شرایط عملی ترافیک و میزان رضایت رانندگان از این شرایط را توصیف می‌کند.

این معیار به عواملی نظیر سرعت، زمان سفر، آزادی مانور و ایمنی جاده بستگی دارد.

 سطوح سرویس در شش دسته از A تا F دسته بندی می‌شود. به نحوی که سطح سرویس A بیانگر بهترین شرایط و سطح سرویس F نشان دهنده بدترین شرایط ترافیکی است.

حداکثر آهنگ جریانی که می‌تواند در هر سطح سرویس (بجز سطح F ) از جاده عبور کند، آهنگ جریان سرویس نامیده می‌شود.

بنابراین هر تسهیلات مطابق با هر سطح سرویس (از A تا E) دارای 5 آهنگ سرویس می‌باشد که حداکثر آهنگ ساعتی است که اشخاص یا وسیله نقلیه می‌توانند به طور معقول انتظار داشته باشند که از نقطه یا خط عبور یا سواره رو در دوره‌ی زمانی عبور کند.

دو تسهیلات یکسان با سطح سرویس مشابه ممکن است بیشتر از دو تسهیلات با دو سطح سرویس متفاوت فرق داشته باشند، این موضوع به چگونگی تعریف سطح سرویس ربط دارد.

توجه شود که سطح سرویس باید بر حسب شاخص‌هایی تعریف شود که توسط رانندگان قابل مشاهده و درک باشد.

بدین ترتیب، حجم ترافیک چون معیار نقطه‌ای می‌باشد که توسط رانندگان و مسافران قابل درک نیست، هرگز به عنوان معیاری برای سطح سرویس به کار نمی‌رود.

 + منبع: برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک، مولفین: میلاد حقانی، زهرا شاه‌حسینی

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سطح سرویس راه، Level of Service