نرخ تردد خدمت، Sustaines Flow Index

نرخ تردد خدمت، Sustaines Flow Index

نرخ تردد خدمت، Sustaines Flow Index

مفهوم حداکثر تردد خدمت مبنای مهمی را برای تعیین سطح خدمت راه بیان می‌کند، اما به دلیل اینکه معمولا شرایط ایده‌آل رخ نمی‌دهد، روشی برای تبدیل حداکثر نرخ تردد خدمت به نرخ تردد معادل مورد نیاز است.

با استفاده از رابطه‌ی زیر می‌توان حداکثر نرخ تردد خدمت در شرایط موجود برای یک سطح خدمت مشخص را به نرخ تردد خدمت به دست آمده از شمارش واقعی وسایل نقلیه جهت تعیین سطح خدمت راه، ارتباط داد. بنابراین داریم:

SFi: نرخ تردد خدمت، وسیله نقلیه در ساعت برای سطح خدمت i در شرایط موجود

N: تعداد خط عبور در هر جهت

fw: ضریب تصحیح اثرات و کمبود فاصله آزاد جانبی نسبت به حالت ایده‌آل

fHv: ضریب تصحیح وجود وسایل نقلیه سنگین

fp: ضریب جهت تصحیح اثر ایده‌آل نبودن رانندگان

MSFi: حداکثر نرخ تردد در هر خط عبوری برای سطح خدمت i در شرایط ایده آل، اتومبیل سواری در ساعت در هر خط

(v/c)i: حداکثر نسبت حجم به ظرفیت متناسب با سطح خدمت i

Cj: ظرفیت هر خط، برای آزاد راه چهار‌خطه (دو خط در هر جهت) برابر 2400 سواری در ساعت در هر خط بوده و برای آزاد راه شش‌خطه یا بیشتر 3200 سواری در ساعت در هر خط می‌باشد.

مقدار Cj برابر با حداکثر نرخ تردد در سطح سرویس E می‌باشد. 

 مرجع: برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک، مولفین: میلاد حقانی، زهرا شاه‌حسینی

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نرخ تردد خدمت، Sustaines Flow Index