آزمایش های مخرب بتن، Destructive testing of concrete

آزمایش های مخرب بتن، Destructive testing of concrete

آزمایش های مخرب بتن، Destructive testing of concrete

به طور کلی دو نوع آزمایش بر روی بتن سخت شده صورت می‌گیرد:

  • آزمایش‌های مخرب (DT)
  • آزمایش‌های غیرمخرب (NDT)

در آزمایش‌های مخرب، نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایش تخریب می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.آزمایش مقاومت فشاری و کششی از این دسته‌اند. یک نمونه از آزمایش‌های مخرب بتن آزمون مغزه‌گیری یا کرگیری است.

مغزه‌گیری یا کرگیری:

در این روش با دستگاه مخصوصی از بتن نمونه گرفته می‌شود، این نمونه باید در مانی که کمترین تنش را دارا است، انجام شود. بهتر است نمونه‌ها فاقد آرماتور باشند زیرا در صورت وجود آرماتور در داخل نمونه‌ها باعث ایجاد ناپیوستگی می‌شود و اثر سو در مقاومت نمونه‌ها دارد.

در آزمایش‌های غیرمخرب نمونه آزمایش پس از اجرای آزمایش تخریب نمی‌شود و می‌توان آن را بارها مورد آزمایش قرار داد. با این آزمایش‌ها همچنین می‌توان بتن را در محل، آزمایش کرد. آزمایش التراسونیک و چکش اشمیت از این دسته‌اند. باید توجه داشت که آزمایش‌های غیر مخرب هیچ‌گاه نمی‌توانند مبنای رد یا قبولی بتن باشند ولی از نظر ارزیابی و مقایسه بتن مفید هستند.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - آزمایش های مخرب بتن، Destructive testing of concrete