کرنش برشی، Shear Strain

کرنش برشی، Shear Strain

کرنش برشی، Shear Strain

هنگامیکه، تنشهای برشی بر جزء مکعب شکل وارد شود، آنرا به متوازی السطوح مایل (غیر قائم الزاویه) تبدیل می‌کنند.

نخست جزء مکعب شکل به ضلع واحد را در نظر بگیرید که در معرض هیچ تنش دیگری جز تنش‌های برشی xyτ و  yxτ که به ترتیب بر وجوه عمود بر محورهای x و y وارد می‌شوند، قرار ندارد. مشاهده می‌شود که جز مکعب شکل تغییر شکل می‌دهد و به منشوری با قاعده‌ی لوزی با اضلاعی برابر واحد تبدیل می‌شود.

دو تا از زوایای تشکیل شده تحت تنش از  /2π  به  - γ/2π  کاهش می یابد و دو زاویه دیگر از  /2π  به γ/2 +π  افزایش می‌یابد.

زاویه‌ی کوچک γxy ( برحسب رادیان) کرنش برشی متناظر با جهت های  xو y  را مشخص می‌کند.

وقتی که تغییر شکل همانند شکل زیر در راستای جهت مثبت محورهای x و y تشکیل شود، کرنش برشی ایجاد شده مثبت و در غیر اینصورت کرنش را  منفی می‌نامند.

 

به ازای مقادیری از تنش برشی که از حد تناسب در برش تجاوز نمی‌کنند، برای هر ماده ی همگن همسانگرد داریم:

مرجع: مقاومت مصالح، مولفین: فردیناند بی یر و راسل جانستون- ترجمه: ابراهیم موحدیان

دسته بندی : 

محصول

مقاومت مصالح ج 2 شاكري
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
فیلم آموزش مقاومت مصالح؛ فصل چهارم: مبحث برش
قیمت: 37,500 تومان
37,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
موسسه آموزشی 808
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
1 پاسخ
مقاومت فشاری و کرنش گسیختگی
با درود و احترام آیا با داشتن مقدار کرنش گسیختگی و مقاومت فشاری میشه نمودار تنش و کرنش رسم کرد؟ و آیا تقسیم مقاومت فشاری بر کرنش گسیختگی به ما صلبیت میده؟ با سپاس فراوان

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - کرنش برشی، Shear Strain